fbpx

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring (hierna: de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe Zon & Dak bv, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem en met als ondernemingsnummer BE 0781.521.377 (hierna: “Zon & Dak”), als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat.

Alle benamingen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door: Zon & Dak.

2. Welke verwerkingen verricht Zon & Dak?

Zon & Dak verwerkt binnen de context van haar activiteiten en dienstverlening uw persoonsgegevens voor de onderstaande verwerkingsdoeleinden -tussen haakjes:

Opmaak van offertes voor potentiële klanten (gerechtvaardigd belang, nl. de opmaak van offertes voor potentiële klanten)

 • Identificatiegegevens van u: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens: betalingsgegevens
 • Professionele gegevens: beroep

Klantenbeheer en aanvraag krediet (contractuele noodzaak):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Geboortedatum- en plaats
 • Samenstelling gezin
 • Leeftijd
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (inclusief relevante gegevens inzake leningen): facturatiegegevens, foto bankkaart, kindergeld e.a.
 • Gegevens elektriciteitsleverancier en toebehoren (i.e. EAN-code)
 • Identiteitskaart: nummer, rijksregisternummer en foto
 • Professionele gegevens: beroep
 • Huisvestingsgegevens (status eigenaar, datum van domicilie e.a.)
 • Persoonlijke kenmerken

Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. direct marketing) (toestemming):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Persoonlijke kenmerken

Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak):

 • Identificatiegegevens van u en een aantal van uw werknemers: naam, voornaam, professioneel e-mailadres, professioneel adres en professioneel telefoonnummer
 • Financiële gegevens: betalingsgegevens
 • Professionele gegevens: beroep

Boekhouding (wettelijke verplichting) (gerechtvaardigd belang, nl. het voeren van een boekhouding):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens en bijzonderheden
 • Professionele gegevens: beroep

Personeelsbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. loonadministratie en het voeren van personeelsbeheer)

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens en bijzonderheden
 • Vakantie en afwezigheden
 • Gegevens inzake loon
 • Medische gegevens
 • Opleiding en vorming: school en professionele ervaring
 • Samenstelling gezin
 • Professionele gegevens: beroep

Cookies (toestemming) (gerechtvaardigd belang

Hiervoor verwijzen wij naar de Cookieverklaring.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens van derden, i.e. kredietinstellingen. De juridische grondslag waarop Zon & Dak zich beroept is steeds aangegeven bij de verwerking hierboven tussen haakjes.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van die vereiste persoonsgegevens kan de relatie niet worden voortgezet. Indien de grondslag toestemming is, wordt deze geacht steeds vrij te zijn gegeven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst: de intrekking van de toestemming heeft geen impact voor verwerkingen die ervoor zijn gebeurd.

3. Bewaartermijn

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Opmaak van offertes voor potentiële klanten: 5 jaar
 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Personeelsbeheer: 5 jaar na het einde van de arbeidsrelatie;
 • De naleving van wettelijke verplichtingen (o.m. boekhouding): bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

4. Welke persoonsgegevens geven wij door aan derden of derde landen? 

Zon & Dak doet een beroep op externe dienstverleners. Indien u verdere informatie hierover wenst, kan u contact met ons opnemen (zie punt 7. Contactgegevens).

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen, afgestemd op de specifieke risico’s die werden geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

6. Wat zijn uw rechten als betrokkenen? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet de onderstaande rechten voor u:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie;
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Bij redelijke twijfel omtrent uw identiteit in het kader van de uitoefeningen van de bovenvermelde rechten, behouden wij ons het recht voor om een bewijs te vragen omtrent uw identiteit.

7. Contactgegevens

Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens:

Zon & Dak BV

Uitbreidingstraat 84

2600, Berchem

info@zonendak.be

8. Klacht

Behalve bovenvermelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussels

9. Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd door de aanpassing van “laatste update” bovenaan deze pagina of via e-mail worden meegedeeld. We publiceren steeds de laatste versie van de Verklaring op onze website.

Indien de afnemer de factuur schriftelijk betwist binnen de termijn van één maand omdat één of meer voormelde voorwaarden niet vervuld zijn, dient de leverancier een creditnota (met 6%) uit te reiken gevolgd door een nieuwe factuur met 21% btw.