fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasbare algemene voorwaarden

1.1 Behoudens tegenbewijs, komt elke overeenkomst met Zon & Dak (hierna: de Verkoper) tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden (‘’Algemene Voorwaarden’’). De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna de koper) worden uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

1.2. Door de ondertekening van de bestelbon komt de overeenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand. Tenzij de klant een financiering aanvraagt via de financieel adviseur van de verkoper waar de overeenkomst geldt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de financiering. Bij goedkeuring van de financiering door de financieel adviseur geldt de oorspronkelijke ondertekening datum.

Artikel 2: Levering

De levering is voorzien op het adres, zoals meegedeeld op de offerte/ bestelbon door de Koper. De leveringsdatum of – termijn is indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Zon & Dak in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. De verkoper heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van zijn wil de koper binnen de 14 dagen nadat hij hiervan kennis heeft gekregen en ten laatste op de voorziene leveringsdatum de koper in kennis te stellen van het bestaan van deze omstandigheden. Als de koper evenwel de overeenkomst verbreekt vooraleer de leveringsdatum of – termijn is verstreken of de verlenging hiervan met een redelijke termijn is hij de verkoper een vergoeding verschuldigd ten belope van het betaalde voorschot onverminderd het recht van de verkoper om zijn hogere schade effectief te bewijzen. Indien op verzoek van de koper de leveringsdatum of – termijn wordt verlengd is de koper ertoe gehouden het nog openstaande saldo binnen de 14 dagen vanaf de melding door de koper te vereffenen.

Artikel 3: zichtbare en verborgen gebreken

De koper dient alle leveringen van de verkoper te controleren bij de in ontvangst name van de goederen. Deze geldt als aanvaarding. De geleverde goederen worden alleszins onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na in ontvangst name. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken. De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring wat betreft de verborgen gebreken. In geval de verkoper aansprakelijk is voor gebreken is hij slechts gehouden tot de vervanging of herstelling van de geleverde goederen naar keuze van de verkoper. De koper dient de verkoper binnen de maand na ontdekking van het gebrek via aangetekend schrijven ter kennis te brengen van het bestaan van het gebrek. De verkoper heeft het recht de herstelling of vervanging te weigeren indien deze buiten verhouding is gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek of wanneer er een alternatieve vorm van genoeg- doening mogelijk is voor de koper.

Artikel 4: verplichting van de koper

De Koper dient, op eigen kosten, onderstaande punten te voorzien tegen de overeengekomen datum van levering: Voorzien van reserve dak bekleding (min 1pan/paneel of 1 lei/paneel). Bij tegelpannen moet de Koper 25 pannen per paneel extra voorzien; De noodzakelijke aansluitingen van alle inrichtingen, nutsvoorzieningen en/of andere mogelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren goederen: 1. De aardingsweerstand dient 30 ohm of lager te zijn 2. De aardingsonderbreker dient aanwezig te zijn. 3. Zowel de verbinding tussen zekeringskast en aardingsonderbreker als tussen aardingsonderbreker en aarding dient te zijn uitgevoerd met een geelgroene aardingskabel met 16mm2 doorsnede. 4. De differentieel dient van het type A te zijn met gevoeligheid van 300mA.

Artikel 5: betaling:

Facturen die niet binnen de 14 dagen volgend op het afsluiten van de overeenkomst werden betaald, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met (i) een verwijlintrest gerekend aan de wettelijke intrestvoet alsmede met een schadevergoeding van 10 % op het openstaand saldo met een minimum van 250 euro. Een forfaitaire schadevergoeding van € 15 wordt toegepast bij tel. Bij niet-betaling van één of meerdere facturen, geheel of gedeeltelijk, op de vervaldag heeft de Verkoper het recht de uitvoering van alle bestaande overeenkomsten met de Koper te schorsen tot volledige betaling werd bekomen van het openstaande bedrag. Op eventuele terugbetalingen van de Verkoper aan de Koper, is de Wet van 2 augustus houdende bestrijding van betalingsachterstand van toepassing. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn incl. BTW dewelke steeds ten laste is van de koper. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zon & Dak worden gecorrigeerd. Verhogingen in de productie-, constructie- en bevestigingskosten (lonen, materialen, grondstoffen, transportkosten, invoerrechten of prijswijzigingen bij de leveranciers) geven aanleiding tot een prijsherziening en doorverrekening aan de koper van deze kosten. Deze kosten worden aan de koper ter kennis gebracht. In voorkomend geval heeft de koper het recht om de overeenkomst te verbreken doch mits betaling van een schadevergoeding ten belope van het betaalde voorschot, onverminderd het recht van de verkoper om zijn hogere schade te bewijzen. Indien de koper wijzigingen aanbrengt aan de leveringstermijn, de leveringsplaats of de leveringsomstandigheden of in geval van het verstrekken van verkeerde inlichtingen heeft de verkoper het recht de hieruit voortvloeiende extra kosten door te rekenen. Elk protest op de factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekende zending ter kennis te worden gebracht aan de verkoper bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk als aanvaard wordt geacht.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud:

Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Koper zijn betalingsverbintenissen integraal heeft voldaan. De Koper mag de goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door de bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren. Indien de Koper niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Koper op de derde-koper van rechtswege op de Verkoper overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die de Verkoper kan laten gelden ten aanzien van de Koper en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Koper op geen enkele wijze bevrijdt. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 7: aansprakelijkheid:

Zon & Dak is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Zon & Dak voor het product of de dienst betaalde prijs. Zon & Dak aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Zon & Dak binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Zon & Dak op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Zon & Dak gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; De Koper vrijwaart Zon & Dak tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zon & Dak garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 8: herroepingsrecht:

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag na ondertekening van de bestelbon dan wel volgend op de dag na de goedkeuring van de financiering doch uitsluitend indien van deze laatste optie gebruik wordt gemaakt. zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. Wanneer er na het verstrijken van deze termijn hetzij 14 kalenderdagen na de ondertekening van de bestelbon hetzij 14 kalenderdagen na de goedkeuring van de financiering door de koper een annulering volgt is hij gehouden om 25 % van het totaal verschuldigde bedrag aan de verkoper te betalen. De koper mag de overeenkomst zonder opgave van redenen annuleren binnen de voorziene termijn van 14 dagen na ondertekening van de bestelbon of indien van deze optie gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring van de financiering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen volstaat het om de verkoper via aangetekend schrijven of e-mail hiervan in kennis te stellen. In geval van herroeping van de overeenkomst ontvangt de koper alle betalingen terug van de verkoper die hij reeds heeft uitgevoerd onder aftrek van de eventuele kosten die de verkoper reeds zou hebben verricht. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. Koper verleent Zon & Dak toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal de koper Zon & Dak daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Zon & Dak niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald mits de goederen in aanvaardbare toestanden zijn geretourneerd. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. 33% van deze prijs blijft verworven aan Zon & Dak ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 9: verwerking van persoonsgegevens:

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.zonendak.be.

Artikel 10: Btw-tarief:

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijks als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker. Indien de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist binnen één maand, dan verklaart de afnemer aan de dienstverrichter dat de voorwaarden voor het 6% btw-tarief zijn vervuld. In dit geval is de dienstverrichter ontslagen van zijn aansprakelijkheid indien het btw-tarief van 6% ten onrechte werd toegepast. Het is dan de afnemer die bij onterechte toepassing aansprakelijk is voor de betaling van de (extra) verschuldigde btw, intresten en de geldboeten. Let wel, deze aansprakelijkheid in hoofde van de afnemer geldt dus enkel voor de 3 voorwaarden die door de afnemer zelf bevestigd moeten worden. Indien de afnemer de factuur schriftelijk betwist binnen de termijn van één maand omdat één of meer voormelde voorwaarden niet vervuld zijn, dient de leverancier een creditnota (met 6%) uit te reiken gevolgd door een nieuwe factuur met 21% btw.

Artikel 11: Verjaring:

Alle vorderingen tegen de verkoper verjaren door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen of de beëindiging van de werken onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of bijzondere voorwaarden van de verkoper. Eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden beperkt zich tot de desbetreffende bepalingen en laat de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is de rechter van het arrondissement Antwerpen bevoegd.