Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasbare algemene voorwaarden

Behoudens tegenbewijs, komt elke overeenkomst met Zon & Dak (hierna: de Verkoper) tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden (‘’Algemene Voorwaarden’’).

Artikel 2: levering

De leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. Bij niet-tijdige levering is de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 0,5% (berekend op prijs in de betrokken factuur) per week vertraging, met een maximum van 5%.

Artikel 3: plaats van de levering

De levering is voorzien op het adres, zoals meegedeeld in de offerte door de Koper.

Artikel 4: zichtbare en verborgen gebreken.

 1. De Koper dient alle leveringen van de Verkoper te (laten) controleren op zichtbare gebreken bij de levering van de goederen en eventuele zichtbare gebreken zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) maanden na de levering te melden aan de Verkoper.
 2. De Verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken voor een periode van twee (2) jaar na de levering van de betrokken goederen. De Koper dient de Verkoper binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek via aangetekend schrijven hiervan in te lichten.

Artikel 5: verplichting van de Koper

De Koper dient, op eigen kosten, onderstaande punten te voorzien tegen de overeengekomen datum van levering:

 1. Voorzien van reserve dakbekleding (min 1pan/paneel of 1 lei/paneel). Bij tegelpannen moet de Koper 25 pannen per paneel extra voorzien
 2. De noodzakelijke aansluitingen van alle inrichtingen, nutsvoorzieningen en/of andere mogelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren goederen:
  1. De aardingsweerstand dient 30 ohm of lager te zijn
  1. De aardingsonderbreker dient aanwezig te zijn
  1. Zowel de verbinding tussen zekeringskast en aardingsonderbreker als tussen aardingsonderbreker en aarding dient te zijn uitgevoerd met een geelgroene aardingskabel met 16mm2 doorsnede
  1. De differentieel dient van het type A te zijn met gevoeligheid van 300mA

Artikel 6: betaling

 1. Indien er geen vervaldag op de factuur werd vermeld, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van (30) dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de factuur door de Koper.
 2. Facturen die niet op de vervaldag werden betaald, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met (i) een verwijlintrest van 1% per maand en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van € 15. Bij niet-betaling van één of meerdere facturen, geheel of gedeeltelijk, op de vervaldag heeft de Verkoper het recht de uitvoering van alle bestaande overeenkomsten met de Koper te schorsen. Op eventuele terugbetalingen van de Verkoper aan de Koper, is de Wet van 2 augustus houdende bestrijding van betalingsachterstand van toepassing.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud

Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Koper zijn betalingsverbintenissen integraal heeft voldaan.

De Koper mag de goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door de bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren. Indien de Koper niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Koper op de derde-koper van rechtswege op de Verkoper overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die de Verkoper kan laten gelden ten aanzien van de Koper en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Koper op geen enkele wijze bevrijdt.

Artikel 8: aansprakelijkheid

Indien de Koper een onderneming is en er is schade waarvoor zowel de verkoper, als derden en/of de Koper (mede) aansprakelijk zijn, is de Verkoper slechts aansprakelijk in de mate haar fout tot de schade heeft bijgedragen.

Artikel 9: herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen. De Koper informeert de Verkoper schriftelijk op de hoogte van de beslissing om de overeenkomst te herroepen voordat de herroepingstermijn is verstreken (zie vrijblijvend modelformulier als bijlage). Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt de Koper alle betalingen (inclusief het voorschot) terug van de Verkoper die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten indien de Koper een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering heeft gekozen) niet later dan veertien (14) dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Voor die terugbetaling zullen geen bijkomende kosten in rekening worden gebracht. De Koper dient zorgvuldig om te gaan met het geleverd goed en de verpakking. De Koper is alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het eventuele gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 10: verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.zonendak.be.

Artikel 11: toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Enkel de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de verweerder zijn bevoegd en/of die van de plaats waar de verbintenissen (of een ervan) waarover het geschil loopt, zijn ontslaan of waar zij worden, zijn, of moeten worden uitgevoerd.

Artikel 12: Btw-tarief

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijks als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker.

Indien de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist binnen één maand, dan verklaart de afnemer aan de dienstverrichter dat de voorwaarden voor het 6% btw-tarief zijn vervuld. In dit geval is de dienstverrichter ontslagen van zijn aansprakelijkheid indien het btw-tarief van 6% ten onrechte werd toegepast. Het is dan de afnemer die bij onterechte toepassing aansprakelijk is voor de betaling van de (extra) verschuldigde btw, intresten en de geldboeten. Let wel, deze aansprakelijkheid in hoofde van de afnemer geldt dus enkel voor de 3 voorwaarden die door de afnemer zelf bevestigd moeten worden.

Indien de afnemer de factuur schriftelijk betwist binnen de termijn van één maand omdat één of meer voormelde voorwaarden niet vervuld zijn, dient de leverancier een creditnota (met 6%) uit te reiken gevolgd door een nieuwe factuur met 21% btw.